1. Služby v oblasti provozní

- vedení technické evidence bytů a nebytových prostor

- vedení evidence vlastníků, nájemníků v bytových a nebytových prostorách

- zajištění dodávky elektrické energie, vody či plynu do společných prostor domu

- zajištění vytápění domu (dodávky tepla a TUV, popř. plynu do plynové kotelny)

- zajištění úklidu společných prostor domu a přiléhajících ploch, v případě potřeby zajištění zahradnické údržby zeleně, případné zajištění pojištění domu


2. Služby v oblasti technické

- zajištění veškerých revizí, servisních prohlídek a kontrol technických zařízení ve spravovaných objektech v souladu s platnými předpisy

- zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví, bezpečnosti a hygienické ochrany v souladu s platnými předpisy

- zajištění oprav a běžné údržby ve společných prostorách domu včetně kontroly a přebírání těchto prací

- návrhy možných úprav, rekonstrukcí a renovací včetně kompletního servisu spojeného s následnými pracemi

- inženýrská činnost

- zajištění havarijního servisu

 

3. Služby v oblasti ekonomické a správní

- vedení kompletního účetnictví Společenství vlastníků jednotek v souladu s platnou legislativou (včetně povinných výkazů – rozvahy, výkazu zisku a ztrát, roční účetní závěrky)

- vedení daňové evidence vlastníkům nájemních domů, obchodních a jiných prostor

- vyhotovení předpisu úhrad za užívání bytů a nebytových prostor (platby do fondu oprav a fondu služeb, platby záloh na teplo, vodu, společnou elektřinu apod.)

- kontrola plateb úhrad za užívání bytů a nebytových prostor, v případě opožděných plateb zasílání upomínek a urgencí jednotlivým vlastníkům

- zpracování vyúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek (1x ročně) a vypořádání přeplatků a nedoplatků z tohoto vyúčtování služeb

- zasílání ročního vyúčtování služeb jednotlivým vlastníkům jednotek (doporučenou poštou)

- vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí (vyúčtování fondu oprav domu)

- vedení evidence vlastníků jednotek (evidenčních listů)

 

4. Specifické služby

        Dovedeme být spolehlivými partnery při privatizaci bytového fondu, zakládání Společenství vlastníků jednotek (SVJ), při veškerých úkonech spojených s zákonnými povinnostmi SVJ (svolání a organizace shromáždění vlastníků jednotek, stanovy SVJ, volby atd.).


        Klientům, kteří projeví zájem o aktivní rozvoj své nemovitosti, poskytujeme komplexní soubor služeb spočívající v průběžném aktivním navrhování možných zlepšení, renovací, rekonstrukcí a změn, jejich naceňování, organizaci výběrových řízení na dodavatele díla atd. S tím souvisí případná organizace společných porad a rozhovorů, smluvních jednání. Snažíme se klientům tato jednání maximálně usnadnit a zjednodušit.

 

        V případě zplnomocnění klientem dokážeme převzít řadu nepříjemných povinností vlastníků nemovitostí vůči státním úřadům a třetím stranám.

 

        Ze zkušeností víme, že se dá správa nemovitosti hrubě zanedbat a přivodit tak vlastníkům nemovitostí nemalé problémy včetně takových, u nichž již jde o vážný konflikt se zákony. Bohužel, některé správcovské firmy takto bezohledně stále fungují. Patříte-li mezi oběti podvodných podnikavců, vězte, že dovedeme každou nemovitost vyvést z marazmu a nastolit standardní režim s transparentní správou. Nebojte se změny!

 

        Ve složitějších právních záležitostech, či na vyžádání klienta, spolupracujeme s renomovanou advokátní kanceláří Biem & Schýbal.