- vedení kompletního účetnictví Společenství vlastníků jednotek v souladu s platnou legislativou (včetně povinných výkazů – rozvahy, výkazu zisku a ztrát, roční účetní závěrky)

- vedení daňové evidence vlastníkům nájemních domů, obchodních a jiných prostor

- vyhotovení předpisu úhrad za užívání bytů a nebytových prostor (platby do fondu oprav a fondu služeb, platby záloh na teplo, vodu, společnou elektřinu apod.)

- kontrola plateb úhrad za užívání bytů a nebytových prostor, v případě opožděných plateb zasílání upomínek a urgencí jednotlivým vlastníkům

- zpracování vyúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek (1x ročně) a vypořádání přeplatků a nedoplatků z tohoto vyúčtování služeb

- zasílání ročního vyúčtování služeb jednotlivým vlastníkům jednotek (doporučenou poštou)

- vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí (vyúčtování fondu oprav domu)

- vedení evidence vlastníků jednotek (evidenčních listů)